Hạt Giống Hoa

  1. Hạt giống Hoa vạn thọ lùn cam F1 116SQ -50% 0ff
  2. Hạt giống Hoa vạn thọ lùn vàng F1 115SQ -50% 0ff
  3. Hạt giống Hoa vạn thọ Pháp lùn - Vạn thọ lửa -50% 0ff
  4. Hạt giống Hương thảo 689AQ
    30,000đ
    0.03gr (~30 Hạt)