Đầu Trâu (8 sản phẩm)

  1. Phân bón Đầu Trâu NPK 30-10-10 -14%
  2. Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 NPK 15-20-25 -20%